תקנון למשתתף – דעתא קהל

א.   מבוא

1.             אנו מברכים אותך על הצטרפותך לפאנל הסקרים 'דעתא קהל' ("הפאנל"), המופעל על ידי מכון המחקר 'נתוני אמת' ("נתוני אמת"). מכון נתוני אמת הוקם בשנת ה'תש"פ-2020, מתוך מטרה להיות מקור מידע מרכזי אודות המתרחש בזמן אמת בקהילה החרדית, והוא מנוהל על ידי חוקרים ואנשי אקדמיה מהמגזר החרדי.

2.             הפאנל משמש כפלטפורמה לעריכת סקרים, ובמסגרת חברותך בפאנל יוצגו לך סקרים שינותחו על ידי מכון נתוני אמת ועמיתי מחקר ו/או מכוני מחקר נוספים עימם יש לעמותה שיתופי פעולה. בהמשך תקנון זה תמצא פירוט בנוגע לחובותיך וזכויותיך בקשר לסקרים, והתחייבויותינו בקשר למידע שאנו אוספים ממך ומאחרים.

3.             אנחנו מבקשים להדגיש בפתח התנאים, כי ההשתתפות בפאנל נעשית באופן חופשי, לשם ההנאה והתרומה למחקר, וכי ההשתתפות ניתנת להפסקה בכל עת בהליך פשוט. כמו כן, איננו שומרים פרטים מזהים כלשהם שתמסור לנו, אם תמסור, במאגרי המידע של העמותה – משמעות הדבר שהשאלונים אותם תמלא נשמרים במאגר המידע של העמותה באופן אנונימי לחלוטין.

4.             מסמך זה הוא חוזה מחייב בינך לבין מפעילת המכון, עמותת קרן תתי"א ("העמותה"), והוא קובע את התנאים המשפטיים בנוגע לחברותיך בפאנל. לפיכך, אנו ממליצים להקדיש זמן לקריאתו בעיון. אם, לאחר שקראת את התנאים, מצאת שהם אינם תואמים את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה. במידה ויש לך שאלות או הערות, אנא צור קשר על ידי פנייה בכתב לכתובת [email protected]

5.             נא שים לב, כי תנאי התקנון עשויים להשתנות מעת לעת. אנחנו נשתדל לעדכן אותך במקרה של שינוי, אך עליך לעקוב אחר שינויים מיוזמתך ולוודא מהם התנאים הקובעים בזמן נתון.

6.             בשל מגבלות השפה העברית, הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלה כמובן מתייחסים גם לנשים.

ב.      החברות בפאנל

7.             הפאנל הוא פלטפורמה לעורכי סקרים שמטרתה לקדם את פעילות המחקר של המכון.

8.             מערכת הסקרים של הפאנל מופעלת באמצעות חברת פולידע בע"מ ("מערכת הסקרים"), והעמותה רשאית לפי שיקול דעתה להחליף את ספק המערכת. השימוש במערכת הסקרים מכפיף אותך גם לתנאים החלים על משתמשי אתר פולידע, אותם ניתן לקרוא בכתובת https://www.polyeda.com/terms-of-use-he. במקרה של סתירה התנאים המפורטים בתקנון זה גוברים על האמור בכל תקנון או הסכם אחרים.

9.             שים לב כי אינך רשאי להצטרף לפאנל אם גילך נמוך מ-18, וכי לא יהיה תוקף להרשמתך עם אינך עומד בתנאי סף זה. אינך יכול להחזיק ביותר מחברות אחת בפאנל. הרשמה כפולה עשויה לגרום לחסימתך מהפאנל ושלילת מלוא התגמולים שצברת.

10.          על מנת להצטרף כחבר בפאנל עליך לעבור תהליך הרשמה במסגרתו תתבקש למסור פרטים אישיים. אתה מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד, ואתה מסכים לאמת את זהותך ככל שתידרש לכך ולמסור את הפרטים הנדרשים לאימות הזיהוי, כמו גם לכך שהעמותה רשאית לשלול ממך תגמולים המגיעים לך לפי תקנון זה, אם יתברר כי מסרת פרטים לא נכונים או הטעית בדרך אחרת את עורך הסקר או את העמותה.

11.          החברות באתר מותנית במילוי כל הפרטים האישיים הנדרשים על ידנו. אם אתה חש שלא בנוח למסור פרטים אישיים אנו רוצים להביא לידיעתך כי אנחנו שומרים את הפרטים שתמסור באופן חסוי, עושים מאמץ למחוק כל פרט מזהה שאינו נדרש, ואיננו מוסרים פרטים אישיים שעשויים לזהות אותך לצדדים שלישיים כלשהם. כמו כן, כל השאלונים שתמלא במסגרת השתתפותך בפאנל נשמרים במאגר המידע באופן אנונימי.

12.          לאחר הרשמתך לפאנל והתחברותך למערכת, יוצגו לך סקרים שונים הנערכים על ידנו או על ידי גורם אחר שהתקשר איתנו לשם עריכת הסקר. אתה מתחייב לענות ביושר ובהגינות על הסקרים בהם תבחר להשתתף.

13.          אנו רשאים על פי שיקול דעתנו הבלעדי לסרב לבקשת ההצטרפות שלך לפאנל או להפסיק את חברותיך בפאנל, וזאת מבלי שנדרש לנמק את הסירוב. יחד עם זאת חשוב שתדע שישנם גורמים רבים המשפיעים על יכולתנו לקבל חברים חדשים או להמשיך לממן חברים קיימים, בין היתר, היחס בין כמות הסקרים למספר הנסקרים הרשומים לפאנל, והמשאבים העומדים לרשותנו על מנת לממן את התגמולים.

14.          החברות בפאנל היא אישית ואתה לא רשאי להעבירה לאחר או למכור אותה, כמו כן אינך רשאי למכור או לסחור בכל דרך בחברותך או בזכאותך לתגמולים.

ג.      צבירת נקודות בגין השתתפות בסקרים

15.          השתתפותך בסקרים, מענה על השאלונים ומילוים באופן תקין כנדרש ביושר ובהגינות, יזכו אותך בצבירת נקודות. בגין ההשתתפות בכל אחד מהסקרים תצבור מספר נקודות שייקבע על ידי העמותה, גודלו, חשיבותו ותנאים אחרים אשר ייקבעו.

16.          אם לא השלמת את המענה על סקר מהסקרים, לא תהיה זכאי לצבירת נקודות בגין אותו סקר. ככל שלא תהיה חבר בפאנל למשך תקופה העולה על 90 ימים, לא תוכל לצבור נקודות ולהמירן.

17.          מגבלות על הצבירה – לא ניתן יהיה לקבל תמורה עבור נקודות ששווין נמוך מ-100 ₪. אם בתוך שנה לא הצלחת לצבור נקודות ששווין עולה על סכום זה, צבירת הנקודות תתאפס ולא תוכל לפדותן.

לא ניתן לצבור נקודות בשווי של יותר מ-1,000 ש"ח בחודש. נקודות שלא ייפדו בתוך שנה מהמועד שנצברו יימחקו.

18.          את הנקודות תוכל לפדות באמצעות המרתן לשווה כסף שייקבע על ידי העמותה ("התגמול") וזאת באמצעות 'דף התגמול' במערכת הסקרים. אופן הפדיון ותנאיו יפורטו בדף.

19.          נקודות ניתנות להמרה בכסף או בשווה כסף בערך המרה שייקבע על ידי העמותה. נודיע לך מה ערך הנקודות הצבורות שבידך באמצעות 'בדף התגמול' שבמערכת הסקרים. נכון למועד פתיחת מערכת הסקרים ערך ההמרה עומד על 10 נקודות לכל 1 ₪.

20.          העמותה תעביר לך את שווי הנקודות בכסף או שווה כסף לפי שיקול דעתה הבלעדי. אופן העברת התגמול, מהותו וכל הקשור נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה, ועשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

21.          במסגרת אישורך בקשתך לפדיון נקודות, אנו זכאים לערוך בדיקה בנוגע לזהותך, ולדרוש ממך פרטים מזהים כגון צילום תעודת זהות ופרטים אישיים נוספים. אי-שיתוף פעולה עם הליך אימות הזיהוי בתוך 14 ימי עסקים משמעותו ויתור שלך על הנקודות שנצברו ואלו יאופסו. אי-שיתוף פעולה עם הליך הזיהוי עשוי להביא להפסקת חברותך.

22.          אם תצרף חברים חדשים לפאנל, תהיה זכאי לצבירת נקודות נוספות בהתאם לשיעור שייקבע על ידי העמותה. צירוף חברים חדשים יעשה באמצעות מערכת הסקרים.[nbh1] 

23.          במסגרת צירוף חברים חדשים אתה מתחייב לנהוג בהתאם לכל דין, בהגינות וביושר, כמו כן אתה מתחייב שלא להציג את עצמך כשליח העמותה כנציגה או כמי שפועל בשמה. אתה מסכים כי תחוב בכל נזק שייגרם לעמותה או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבויותייך אלו.

ד.      מיסים

24.          אתה מאשר כי כל חבות מיסים, אם ישנה כזו, בגין התגמולים שתקבל מאיתנו, תחול עליך באופן בלעדי. אתה האחראי הבלעדי לדווח על הכנסותיך מהשתתפותך בפאנל.

25.          אתה מאשר לנו לנכות מיסים או כל תשלום חובה אחרת אם יחול עלינו בקשר עם התגמולים שתהיה זכאי להם מאיתנו.

ה.     העדר יחסי עובד מעסיק

26.          אתה רשאי להפסיק את חברותך בפאנל בכל עת, אתה רשאי שלא להשתתף בסקרים, כולם או חלקם, והשתתפותך בכל שלב ושלב נעשית מרצונך החופשי. ידוע לך ואתה מאשר כי מענה על סקרים באמצעות מערכת הסקרים, באופן המפורט לעיל, משמעותו שאין בינך ובין העמותה יחסי עובד מעסיק מכל סוג ומין. ואתה מתחייב שלא להציג את עצמך כעובד העמותה, כנציגה או כשלוחה.

27.          למען הסר ספק, אתה מצהיר בזאת כי אתה מוותר על כל טענה או תביעה נגד העמותה שעילתה יחסי עובד מעסיק, וידוע לך שהתגמולים המשולמים לך חושבו בהסתמך על כך שעל פי דין לא מתקיימים בינך ובין העמותה יחסי עובד מעסיק.

ו.       הפסקת החברות

28.          אתה יכול להפסיק את חברותך בפאנל בכל עת בתנאי שתשלח הודעת ביטול לדוא"ל [email protected]  חברותך תופסק בתוך 14 ימי עסקים מיום שהודעת הביטול תתקבל אצלינו.

29.          יש לנו זכות בלעדית שאינה מוגבלת להפסיק את חברותך בפאנל בכל עת לפי שיקול דעתנו, גם אם לא הפרת את תנאי תקנון זה. במקרה של הפסקת חברותך תקבל על כך הודעה במערכת הסקרים.

30.          במקרה שחברותך הופסקה מסיבה שאינה הפרת תקנון זה או ביצוע פעולה אחרת שלא ביושר, תקבל את הגמול שצברת עד למועד הפסקת החברות.

ז.      חסימת חברים, ושלילת תגמול

31.          אנחנו מביאים לידיעתך כי אנחנו עושים שימוש בכלים סטטיסטיים ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים על מנת לאתר זיופים, הטעיות בנתונים, הרשמות כפולות וכדו'. אם נגלה כי פעלת בחוסר יושר או אם הטעית, זייפת נתונים, ביצעת הרשמות כפולות או אם ביצעת כל מניפולציה אחרת בנתונים בפאנל ובמערכת הסקרים הפוגעת או עשויה לפגוע בפאנל או בעמותה או בצד שלישי כלשהו, שמורה לנו הזכות לחסום אותך באופן מידי ולשלול ממך את כל התגמולים המגיעים לך. בנוסף נהיה זכאים על פי דין לנקוט נגדך בהליכים משפטיים, אם נמצא כי פעולותיך גרמו נזק לעמותה או לצד קשור אחר.

32.          מאחר שהכלים הטכנולוגיים והסטטיסטיים הקיימים בשוק אינם מדויקים, אתה מאשר כי אתה נוטל את מלוא הסיכון כי תחסם ללא סיבה מספקת בשל טעות שתגרם מהאמצעים בהם אנו עושים שימוש בכדי לאתר זיופים ומרמה. מסיבה זו לא תהיה זכאי לפיצוי או שיפוי בכל מקרה בו נחסמת בטעות או אופסה יתרת הנקודות הצבורה עבורה, ואתה מוותר ויתור סופי ומוחלט למפרע על כל טענה כאמור.

33.          במקרה שאתה סבור שנחסמת או נשלל ממך תגמול בטעות נא שלח פניה מנומקת אל [email protected], ואנחנו נערוך ברור ונודיעך את החלטנו בתוך 90 ימי עסקים.

ח.     מידע וסודיות

34.          במסגרת חברותך בפאנל תוכל להשתתף בסקרים לפי בחירתך. השתתפותך בסקרים נעשית מרצונך החופשי, ולא מוטלת עליך חובה חוקית או הסכמית למסור את המידע. עם זאת, התגמול מותנה במענה מלא אמיתי והגון של השאלונים והסקרים.

35.          ידוע לך כי במסגרת הסקרים תידרש למסור מידע רגיש כגון: מצב בריאותי, מצב כלכלי, דעות פוליטיות ודתיות וכדו'. בכך שאתה מוסר את פרטים אתה מאשר כי אתה מסכים לעמותה לעשות שימוש בנתונים לצורך ניתוחם וביצוע מחקרים על גביהם.

בהקשר אנחנו מבקשים להדגיש כי כל מידע רגיש שתמסור יישמר במאגר מידע מאובטח באופן אנונימי לחלוטין ובמנותק מהפרטים שתמסור לשם ביצוע תשלומים וכדו'.

36.          בכך שאתה מוסר פרטים אישיים או פרטים מוגנים מכל סוג, אתה מאשר כי אתה מוותר על זכותך לפרטיות או על כל זכות אחרת על פי דין שיש לך על הנתונים. כל זאת, בכפוף להתחייבותנו כי לא נמסור ולא נעביר פרטים מזהים שלך לצד שלישי אחר.

37.          בכל מקרה שהעברת התגמול אליך תהיה כרוכה במסירת מידע לגביך לצדדים שלישיים, אתה מאשר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר את הסכמתך כי נעביר את פרטיך לגורמים הרלוונטיים לצורך העברת התגמול.

38.          הפרטים שתמסור במסגרת הסקרים יאוחסנו במאגר מידע רשום של העמותה, ויימסרו באופן אנונימי לצדדים שלישיים אחרים. על סמך המידע שתמסור נבצע בעצמנו או באמצעות צדדים שלישיים מחקרים, סקרים, ניתוחים ואנליזות למידע מכל מין וסוג, ולא תהיה לך דרישה או תביעה או זכות להגביל את ביצוע הסקרים והמחקרים כאמור.

ט.     קניין רוחני

39.          כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע שנמסר על ידך לעמותה, שייכים לעמותה בלבד. אתה מוותר בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל זכות שיש לך במידע, אם יש כזאת, ולא תהיה לך טענה או תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין השימוש שייעשה על ידה במידע על פי תנאי תקנון זה.

40.          כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפאנל, במערכת הסקרים ובתכנים הקשורים אליהם הינם של העמותה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהעמותה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

41.          אם הזנת תוכן או שיתפת תוכן המוגן בזכויות יוצרים, בין בשדה מידע פתוח לכתיבה חופשית, בין בכניסתך למערכת האתר, ובין על ידי מתן הודעה, הערה, או תגובה כלשהי בקשר לאתר או השירות, הנך מתחייב כי יש לך בעלות מלאה לגביו וכי הנך נותן לעמותה רישיון ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי, ובלתי ניתן לביטול (אלא בהסכמת העמותה מראש ובכתב) לעשות שימוש בתוכן לצורך קידום העמותה והסקרים, וזאת ללא תשלום או תמורה כלשהי. הנך מבין שתוכן זה לא ייחשב למידע סודי, אלא בכפוף להוראות הסודיות שבהסכם זה.

י.       דיוור

42.          אני מסכים כי העמותה תשלח לי דיוור ישיר ו/או דיוור מכל סוג ומין, וזאת באמצעי הקשר שאמסור בעת הרשמתי לפאנל. כל זאת, בכפוף לזכותי לדרוש את הסרתי ממאגר הדיוור באמצעות משלוח הודעה מפורטת עם פרטי המלאים לדוא"ל: [email protected]

43.          בקשת הסרה יש לשלוח ל- [email protected]   ההסרה תבוצע בתוך 20 ימים עסקים.

44.          חשוב שתדע, כי הדיוור משמש אותנו להודיע על סקרים ומסירת מידע חשוב בקשר לפאנל, לצד הודעות ופרסומים נוספים. לכן, ככל שתבקש להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, ייתכן שהדבר יהיה כרוך בסיום חברותך בפאנל.

יא.   הגבלת אחריות

45.          אנו מבהירים כי מערכת הסקרים מופעלת על ידי ספק חיצוני, ובכל מקרה איננו מתחייבים כי המערכת תפעל כראוי, תתאים למטרותיך או צרכיך, ואתה מוותר מראש על כל טענה בקשר לאיכות השימוש, תקלות קלקולים וכדו'.

46.          הצטרפותך לפאנל וחברותך בו נעשים מרצון חופשי ולשם ההנאה. ידוע לך כי התמורה שאתה מקבל עבור השתתפותך היא סמלית, וכי העמותה פועלת ללא מטרות רווח על מנת לקדם מטרות ציבוריות. בהתחשב בכך, אתה מסכים כי לא תהיה לך כל טענה או דרישה לעמותה בקשר לאיכות המערכת, להפסקת הפאנל ללא התראה מראש, לסיום הפעילות, להפסקת התגמולים מכל סיבה.

47.          העמותה נוקטת אמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור על סודיות המידע הנמסר על ידך. אך אין ביכולתנו להבטיח כי מחשבינו חסינים מפני כל פגיעה או פריצה או גישה בלתי מורשית. בכל מקרה כאמור וכן במקרה של כוח עליון, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך, אם המידע שמסרת לנו ידלוף או אם יעשה בו שימוש שאינו מורשה. לעניין זה, אתה מוותר על כל תביעה מכוח דיני הגנת הפרטיות, פקודת הנזיקין או כל דין רלוונטי אחר.

48.          בנוסף עליך לדעת, כי העמותה אינה ולא תהיה אחראית כלפיך ו/או מי מטעמך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי לחברות בפאנל ובשימוש במערכת הסקרים, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת. כל שימוש שנעשה באתר נעשה על אחריותך בלבד.

49.          אין בהצטרפותך לפאנל משום התחייבות כלשהי של העמותה כלפיך בנוגע לסקרים שיבוצעו, לרבות בנוגע לאמינותם, לדיוקם, לתכנים המופיעים בהם, וכן בקשר לגורמים שיעשו בהם שימוש.

50.          בכל מקרה שתעשה פעולה שתפגע בעמותה, בפאנל ו/או במערכת הסקרים, תפצה את העמותה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן על ידך, וזאת בתוך 7 ימים מעת קבלת הדרישה.

51.          מוצהר ומובהר כי העמותה אינה אחראי לכל מעשה או מחדל שתעשה בקשר לחברותיך בפאנל בניגוד לחוק.

יב.   כללי

52.          לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות הודעה ל  [email protected] 

53.           אלא אם כן נקבע בתקנון זה במפורש אחרת, בכל מקרה בו מחויבת העמותה לפי תקנון זה לשלוח הודעות, ייעשה הדבר באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות הדואר ו/או באמצעות הודעה טלפונית, בהתאם לפרטי ההתקשרות שיימסרו על ידך לעמותה.

54.           כל מחלוקת או סכסוך בקשר לתקנון זה, יימסר לבוררות בפני בורר יחיד שימונה על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין שייתן פסק מנומק. מובהר, כי חתימה על הסכם זה היא כחתימה על הסכם בוררות לכל דבר ועניין.


הצטרפותך התקבלה בהצלחה!

מודים לך, צוות המכון

דילוג לתוכן